Νέα βιομηχανίας

Πώς να επιλέξετε οριζόντια αντλία πολτού και κάθετη αντλία πολτού;

2022-08-02
Υπάρχουν πολλοί τύποι αντλιών πολτού, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικές λειτουργίες ανάλογα με διαφορετικά περιβάλλοντα. Οι τύποι είναι διαφορετικοί και οι διαφορές τους μπορεί επίσης να τονιστούν σε ορισμένες πτυχές. Τότε η διαφορά μεταξύ των οριζόντιων αντλιών πολτού και τουκάθετες αντλίες πολτούείναι που; Αναλύθηκε από τις ακόλουθες πτυχές:
1. Μέθοδος εκκίνησης: ηοριζόντιες αντλίες πολτούπρέπει να ξεκινήσει με αντίστροφη άρδευση και ηκάθετες αντλίες πολτούδεν χρησιμοποιείται. Η πτερωτή βρίσκεται κάτω από το νερό και η απόδοση αναρρόφησης είναι καλύτερη. Επομένως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί υψηλότερη ταχύτητα και μπορεί να είναι φυσιολογική υπό την προϋπόθεση ανεπαρκούς εργασίας αναρρόφησης.

2. Περιοχή εγκατάστασης: Ηοριζόντιες αντλίες πολτούκαταλαμβάνει μεγάλη έκταση και χρειάζεται να καταλάβει μεγάλη περιοχή για εγκατάσταση. οι κατακόρυφες αντλίες καταλαμβάνουν μια μικρή περιοχή και είναι ελαφριές σε βάρος.


3. Δομικά χαρακτηριστικά: Τα περισσότερα από ταοριζόντιες αντλίες πολτούέχουν δομή κελύφους διπλών αντλιών και η πρώτη είναι δομή κελύφους μονής αντλίας.
4. Συντήρηση: Ο οριζόντιος τύπος βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια του νερού, που είναι βολικός για συντήρηση. Το τμήμα εργασίας του πρώτου είναι κάτω από τη στάθμη του υγρού και η συντήρηση δεν είναι βολική.

Η διαφορά μεταξύ τωνκάθετες αντλίες πολτούκαι οι οριζόντιες αντλίες πολτού αντανακλάται κυρίως στα παραπάνω σημεία. Κατά την αγορά, θα πρέπει να επιλέγεται σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες. Για παράδειγμα, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί το εύρος των πεδίων χρήσης τους και, στη συνέχεια, τα χαρακτηριστικά απόδοσης και τα δομικά πλεονεκτήματα, η ροή και η κεφαλή, ο χώρος δαπέδου κ.λπ., μόνο αφού καταλάβετε τη διαφορά μεταξύ τους, δεν μπορείτε να είστε τυφλοί όταν επιλέγετε προϊόντα.